> Home > About the Website > Translation Disclaimer

Translation Disclaimer

Translation - Explanation and Caution

The City of Lynnwood offers links to Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have English as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. The translations should not be considered exact and should be used as a rough guide only. The City of Lynnwood is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Users who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Traducción – Explicación y Advertencia

La ciudad de Lynwood ofrece links hacia Google® Translate como una conveniencia para los visitantes de nuestro sitio web que no cuentan con el Inglés como idioma primario. Google® Translate provee traducciones automatizadas que pueden resultar incorrectas o desorientadoras. Las traducciones no deben ser consideradas exactas y deben ser utilizadas como una guía burda únicamente. La ciudad de Lynnwood no se responsabiliza por cualquier traducción obtenida de Google® Translate o de ningún daño resultante por el uso de estas traducciones. Usuarios que dependan de información obtenida a través de Google® Translate en nuestro sitio web lo hacen bajo su propio riesgo.

번역 - 설명 및주의 사항

린 우드시는 Google ® (구글)번역 링크를 제공 영어를 주된 언어로 사용하지 않으시는 방문자 분들께 편의를 제공 하고 있읍니다. Google ® (구글) 번역은 자동 번역이므로 번역이 혼동을 일으키거나 잘못 번역 될 수 있습니다. 번역은 정확하다고 간주되어서는 안되며 대략적인 지침으로만 사용되어야합니다. 린 우드시는 Google ® (구글)번역으로 발생하는 손해 또는 피해를 책임을지지 않습니다. Google® (구글) 번역 을 통해 정보를 의존하는 사용자 분들께서는 저희 웹 사이트에서 이점 고려 하시고 자신의 번역은 자신의 책임으로 사용하셔야 합니다.

Chuyển ngữ - Giải thích và Cảnh báo

Thành Phố Lynwood đề nghị phối hợp với Google® Translate (tức Google® Chuyển ngữ) nhằm tạo thuận lợi cho các du khách có thể không hiểu được Anh ngữ như là ngôn ngữ chính của minh. Google® Translate cung ứng chuyển ngữ tự động, điều này có thể dẫn đến những dịch thuật kém chính xác hay sai lạc. Các chuyển ngữ này không nên được xem là chính xác và chỉ nên được sử dụng như điều chỉ dẫn mô phỏng mà thôi. Thành phố Lynwood không chịu trách nhiệm đối với mọi chuyển ngữ cung ứng bởi Google® Translate, hoặc đối với mọi thiệt hại hay tổn thất phát sinh do sử dụng hoặc tin cậy vào các dịch thuật này. Nếu vẫn tin cậy vào thông tin của Google® Translate trên mạng vi tính của chúng tôi, người sủ dụng mạng phải nhận chịu rủi ro về phần mình.

Перевод – Объяснение и Предупреждение

Администрация города Линвуд в своём сайте ссылается на интернет – ресурсы переводчика сайта «Гугл» (Google® Translate) для удобства тех посетителей нашей страницы в интернете, для которых Английский язык не является основным. Переводчик сайта «Гугл» (Google® Translate) выполняет переводы автоматически, что может привести к искажению или даже к полному несоответствию истине, изложенной в них информации. Не следует считать эти переводы точными, а относиться к ним лишь как к дающим приблизительное понятие о том, что в них изложено. Администрация города Линвуд не несет никакой ответственности за точность переводов, выполненных при помощи переводчика сайта «Гугл» (Google® Translate) или за любой ущерб, причинённый в результате использования переводов, выполненных при помощи этого интернет - ресурса. Пользователи, которые полагаются на достоверность переводов текстов нашего сайта, полученных посредством использования переводчика сайта Гугл» (Google® Translate), должны понимать, что они делают это под свою ответственность.