COVID-19 Parks, Trails and Open Spaces Updates

The City’s priority is protecting the health and safety of our visitors. Please Always follow Public Health guidelines when visiting Lynnwood Parks. Recreate responsibly.

drinkingfoutain.png

 • Bring your own water – drinking fountains remain off until further notice
 • Traiga su propia agua – las fuentes de agua permanecerán apagadas hasta que se notifique lo contrario
 • 본인이 마실 물을 지참하십시오 다음 공지가 있을 때 까지, 상수도물은 잠겨 있을 것 입니다.
 • Mang theo bình nước cá nhân - vòi nước công cộng vẫn sẽ bị khoá cho đến khi có thông báo mới.
 • Возьмите с собой питьевую воду - фонтанчики отключены до дальнейшего уведомления
nogroups.png
 • Avoid gathering in groups
 • Evite reunirse en grupos
 • 단체 모임을 피해 주십시오.
 • Hạn chế tu tập thành nhóm
 • Не собирайтесь в группы
6 ft.png
 • Maintain 6-foot separation with others
 • Mantenga una separación de 6 pies con otros
 • 타인으로 부터 6 피트 거리 두기를 유지해 주십시오.
 • Giữ khoảng 6ft với những người xung quanh
 • Поддерживайте расстояние в 6 футов с другими
washhands.png
 • Wash your hands often and carry hand sanitizer
 • Lávese las manos frecuentemente y lleve gel de manos
 • 손을 자주 씻으시고 손 세정제를 소지하십시오
 • Rửa tay thường xuyên và mang theo nước rửa tay
 • Часто мойте руки и имейте при себе дезинфицирующее средство для рук
cough.png
 • Stay Home if sick
 • Quédese en casa si está enfermo
 • 몸이 불편하시면 집에 계십시오.
 • Ở nhà nếu có triệu chứng bệnh
 • Если больны оставайтесь дома
singlerestroom.png
 • Stop and knock – restrooms are limited to one user or family at a time
 • Deténgase y toque la puerta – los baños están limitados a un usuario o familia a la vez
 • 공중 화장실 사용은 한번에 한 사람 또는 한 가족에 한합니다. 먼저 입실하기전에 녹크하십시오.
 •  Dừng lại và gõ cửa - nhà vệ sinh công cộng hiện được giới hạn cho một người hoặc một gia đình dùng
 • Перед посещением туалета стучите в дверь - в туалете одновременно может находиться только один пользователь или члены одной семьи
 swing.png
 • Playgrounds and play equipment are open. If play areas are crowded, please return another time.
 • Los campos y equipos de juego están abiertos. Si las áreas de juego tienen mucha gente por favor regrese en otra oportunidad.  
 • 놀이터와 놀이 기구가 개방 되었습니다. 만일 놀이터에 사람들이 너무 많으면, 다른 시간에 다시 오십십오.
 • Sân chơi và trò chơi đã hoạt động trở lại. Nếu khu vui chơi đang đông người, vui lòng trở lại sau.
 • Игровые площадки и всё оборудование на них открыты. Если на игровых площадках слишком много народа, то пожалуйста приходите позже.  
COL Park Signage Yard Sign Oct20 MASK.jpg